Mededeling over nieuwe pastorale team per 1 februari a.s.

In de afgelopen weken heeft er overleg plaatsgevonden tussen Vicaris-generaal Quaedvlieg van het Bisdom Roermond en de priesters van het Dekenaat Thorn, om samen na te denken over de indeling van de parochies in de drie federaties in ons dekenaat. Hierin is ook de pastorale bezetting van de federatie Tabor meegenomen.

Resultaat van dit overleg is dat aan Pastoor Lipsch en Kapelaan Rajan is gevraagd om, naast hun benoeming in de federatie Kana, ook een benoeming als pastoor en kapelaan te aanvaarden voor de federatie Tabor. Na uitvoerig overleg, ook met het kerkbestuur van de federatie Tabor, is besloten positief te reageren op dit verzoek.
Concreet betekent dit dat Pastoor Lipsch en Kapelaan Rajan vanaf 1 februari a.s. ook werkzaam zullen zijn in de federatie Tabor.

Daarnaast zal het pastoraal team na de zomervakantie van dit jaar worden uitgebreid met een transeunt diaken. Een transeunt diaken is een priester-in-opleiding die, voorafgaand aan zijn priesterwijding, de diakenwijding reeds heeft ontvangen. Daarom zal deze nieuwe kapelaan wel kunnen dopen, de catechese
verzorgen, huisbezoeken kunnen doen en preken bij eucharistievieringen maar zelf nog geen eucharistieviering kunnen opdragen. De verwachting is dat deze nieuwe kapelaan begin 2025 priester zal worden gewijd.

Aangezien er op dit moment in ons Bisdom geen Bisschop is, is het kerkrechtelijk niet mogelijk om een pastoor te benoemen. Daarom zal Pastoor Lipsch vanaf 1 februari het administratorschap overnemen van Deken Miltenburg fso en op een later moment officieel tot Pastoor worden benoemd. Kapelaan Rajan zal, naast zijn benoeming in de federatie Kana, wel vanaf 1 februari direct tot kapelaan worden
benoemd.

Deel ons bericht:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.